ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szymon Szlagór Simon’s Knives Manufacture z siedzibą przy ul. Bielskiej 21, 43-356 Bujaków, nr tel. 501 350 685, NIP: 9372719703.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację w następującej formie:
• telefonicznie pod nr tel. 501 350 685
• listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Bielska 21, 43-356 Bujaków

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe uzyskane podczas składania zamówienia są niezbędne do rozliczenia transakcji kupna – sprzedaży i wykorzystywane są w następujących celach:
• realizacji transakcji kupna – sprzedaży
• wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury)
• dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy
• marketingu usług świadczonych przez Administratora danych
Dopuszczalny zakres zbierania i przetwarzania danych jest zakresem minimalnym. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail). Dane, które Państwo podają są także niezbędne do wystawienia Państwu faktury lub rachunku.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  • przez czas realizacji oraz rozliczenia złożonego przez Państwa zamówienia
  • w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług
  • do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.