Regulamin sklepu internetowego

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Warunki zawierania umów sprzedaży
 4. Sposoby płatności
 5. Koszt, termin i sposób dostawy
 6. Reklamacje
 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.simons.com.pl jest prowadzony przez firmę  SIMON’S KNIVES MANUFACTURE reprezentowaną przez Pana Symona Szlagóra, ul. Bielska, nr 21, kod 43-356, Bujaków, NIP 9372719703, REGON 382579828, tel. 501 350 685, e-mail: info@simons.com.pl
 2. Sklep www.simons.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 4. Sklep internetowy realizuje zamówienia z wysyłką do Polski i innych krajów. Przy zamówienia z zagranicy – warunki wysyłki – w szczególności koszty są podane po wybraniu kraju docelowego podczas składania zamówienia.
 5. Informacje o dostawie zagranicznej są dostępne pod adresem e-mail: info@simons.com.pl
 6. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.simons.com.pl mogą być  zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.simons.com.pl użyte są w celach informacyjnych.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  • inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Definicje

 1. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. REGULAMIN – zbiór przepisów normujących zasady obowiązujące podczas korzystania z niniejszego Sklepu.
 4. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.simons.com.pl
 5. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – SIMON’S KNIVES MANUFACTURE, ul. Bielska, nr 21, kod 43-356, Bujaków.
 6. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 8. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez sprzedawcę, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.
 9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

3. Warunki zawarcia umowy sprzedaży

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu jest podana w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów do asortymentu oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Zamówienia można składać:
  1. poprzez witrynę internetową – www.simons.com.pl
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@simons.com.pl
  3. telefonicznie pod numerem:
 1. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od  8:00 do 13:00
 2. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży.

4. Sposoby płatności

 1. Wpłata na konto firmowe:
 • Bank
 • Właściciel rachunku bankowego:
 • Nr konta:
 • Adres:
 • Przelew zagraniczny:
 • Bank Pekao S.A.
 • Szymon Szlagór
 • PL70124064491111001095327573
 • ul. Bielska 21, 43-356 Bujaków
 • IBAN: PL70124064491111001095327573, BIC: PKOPPLPW

W tytule płatności proszę podać nr zamówienia.
Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

5. Koszt, termin i sposób dostawy

 1. Czas i koszt dostawy zamówienia zależy od wybranej opcji dostawy, kraju oraz sumy zamówienia.
 2. Dostawa na terenie Polski jest uzależniona od indywiduwalnych regulacji wybranego operatora.
  • Zamówienia z przedpłatą on-line: InPost-kurier 16 PLN, Paczkomat 12 PLN,
  • Zamówienia płatne za pobraniem: InPost kurier 20 PLN,

6. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem umowy – bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie sprzedanym w tej samej chwili – przez okres 2 lat.
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego produktu z umową, konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 5. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby konsument wypełnił Formularz reklamacyjny  i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji sprzedawcy.
 6. Firma Simon’s Knives Manufacture rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną o stanie realizacji reklamacji.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma produkt (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe, zostanie zwrócony koszt wadliwego produktu.
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, produkt zostanie odesłany wraz z informacją o braku zasadności reklamacji.

7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Konsument zawierając umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie produktu. W przypadku odstąpienia od umowy konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy konsument wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez sprzedawcę – sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób dostawy. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza (załącznik nr 2).
 2. W ciągu 14 dni kalendarzowych, Klient otrzyma zwrot należności za dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do Klienta. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

8. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.